Pravidla darů
Etický kodex
CookiesOchrana vašich údajů (GDPR)
KontaktDokumenty

Pravidla udělování nadačních darů

Nadace VÝJIMEČNÍ, IČ: 09683119, se sídlem Karla Engliše 3201/6, 150 00 Praha – Smíchov poskytuje nadační dary v souladu s vizí a účelem nadace, k němuž byla zřízena.

Zaměření nadace je primárně v těchto tematických okruzích:

 • Život s hendikepem
 • Němé tváře
 • Nový start
 • Podpora výjimečných
 • Dětské organizované volnočasové aktivity
 • Vzdělání
 • Výjimečné granty
 • Nadační pohotovost

Chceme pomáhat tam, kde systém selhává a těm, na něž se zapomíná.

Nadační dary mohou být poskytnuty následujícím subjektům:

 • fyzickým osobám, jejichž potřeba splňuje tematické okruhy podpory nadace
 • občanským sdružením a obecně prospěšným společnostem vyjma komerčních subjektů
 • nadacím a nadačním fondům za podmínky, že 100 % daru bude využito na podporu třetích osob
 • příspěvkovým a rozpočtovým organizacím za podmínky, že samy již vložili nebo vloží alespoň 30 % finančních prostředků na podporovaný projekt z vlastních zdrojů, případně využívají podporu dalších nadací a nadačních fondů pro získání celkové výše potřebné k realizaci projektu

Typy projektů, na které je možné od nadace získat nadační dar:

 • podporovaný projekt musí být v souladu s vizí a účelem nadace a odpovídat tematickým okruhům zaměření nadace, viz výše
 • nadační dar by měl být realizován na území České republiky, ve výjimečných případech i mimo toto území
 • nadační dar může být poskytnut i na již realizované projekty, pokud tento podpoří další rozvoj a růst podpořené osoby či organizace
 • o nadační dar je možné žádat i opakovaně

Žádost o nadační dar:

 • žádosti o nadační dar předchází vždy osobní schůzka se zaměstnancem či partnerem nadace
 • o nadační dar lze požádat prostřednictvím řádně vyplněné „Žádosti o poskytnutí příspěvku Nadace VÝJIMEČNÍ“, nedílnou součástí žádosti jsou i povinné přílohy
 • žádost vám pomůže vyplnit zaměstnanec nebo partner nadace a vše řádně vysvětlí
 • žádosti, které splňují formální a věcné požadavky, jsou postoupeny k dalšímu schvalování
 • neúplné žádosti jsou ve vzájemné spolupráci žadatele a nadace dopracovány, nebo nejsou podány vůbec
 • žádosti neodpovídající vizím a účelům nadace nejsou přijímány
 • nadace má právo vyžádat si další podklady potřebné pro posouzení žádosti

Schvalování nadačních darů:

 • ředitel nadace předkládá všechny schválené žádosti k posouzení správní radě nadace
 • o udělení nadačních darů rozhoduje správní rada nadace, která si může vyžádat názor partnerů a zaměstnanců nadace, případně odborníků ve věcném tématu
 • rozhodnutí správní rady nadace je konečné a nelze se proti němu odvolat.
 • nadace je oprávněna, na základě vlastního uvážení, snížit nadační dar oproti požadované částce
 • na poskytnutí nadačního daru není právní nárok
 • nadace je oprávněna jednotlivé nebo i všechny žádosti odmítnout a není povinna žadateli toto odmítnutí zdůvodňovat
 • obecná kritéria, k nimž nadace přihlíží při rozhodování o nadačním daru, jsou přínos a dlouhodobý dopad nadačního daru na žadatele a jeho další život či působení s darem, vždy s ohledem na tematické okruhy a zaměření nadace
 • podklady poskytnuté spolu s žádostí o poskytnutí nadačního daru se žadatelům nevracejí

Pravidla nakládání s nadačním darem:

 • poskytnutý nadační dar musí být použit výhradně na účel stanovený v darovací smlouvě
 • poskytnutý nadační dar musí být použit v souladu a dle pravidel obsažených v platných právních předpisech
 • pokud je s poskytnutým nadačním darem nakládáno jinak, než je stanoveno v darovací smlouvě, je příjemce povinen dar vrátit 

Smlouva o poskytnutí nadačního daru:

- nadace uzavírá s příjemcem nadačního daru darovací smlouvu o poskytnutí finančního daru

- darovací smlouva je navržena nadací a obsahuje zejména:

- výši finančního daru

- účel a určení finančního daru

- způsob čerpání finančního daru

- termín, do kterého je příjemce finančního daru povinen tento využít

- termín, do kdy je příjemce finančního daru povinen předložit potvrzení o přijetí daru a jeho využití

- žadatel návrh darovací smlouvy o poskytnutí finančního daru podepíše ve lhůtě stanovené nadací a v termínu stanoveném darovací smlouvou doloží potvrzení o vlastnictví účtu, jinak nadace dar neposkytne a smlouva zanikne

Poskytnutí informace o využití nadačního daru:

 • nadace si vyhrazuje právo průběžně kontrolovat použití poskytnutého nadačního daru
 • příjemce nadačního daru je povinen dodat nadaci písemnou informaci o využití nadačního daru ve formě dokumentu „Zhodnocení podpory poskytnutého daru Nadací VÝJIMEČNÍ obdarovanému“ včetně potřebných příloh, a to v termínu stanoveném v darovací smlouvě

Závěrečná ustanovení:

 • nadace nehradí žadatelům a osobám s nimi spojenými žádné náklady a výdaje související s jednáním o žádosti a s uzavřením darovací smlouvy o finančním daru
 • rozhodnutí o přidělení nadačního daru záleží zcela na uvážení nadace
 • nadace má právo na rozhodnutí o nepřidělení žádného nadačního daru
 • na přiznání nadačního daru není právní nárok, právní nárok může vzniknout nejdříve až uzavřením darovací smlouvy o poskytnutí finančního daru a splněním podmínek z této smlouvy vyplývajících

Pokud byste měl/a jakékoli dotazy nebo Vám bylo ve výše uvedených informacích něco nejasné, neváhejte nás, prosím, kontaktovat, rádi zodpovíme Vaše otázky a vše vysvětlíme.