Pravidla darů
Etický kodex
CookiesOchrana vašich údajů (GDPR)
KontaktDokumenty

Napište si o pomoc a my uděláme, co bude v našich silách

KONTAKTNÍ FORMULÁŘ

  Často kladené otázky

  Desatero častých otázek a odpovědí

  Kam mám zaslat žádost o finanční dar?

  Žádost o finanční dar předejte osobně pracovníkovi Nadace VÝJIMEČNÍ nebo ji zašlete poštou na korespondenční adresu Nadace VÝJIMEČNÍ, Palouček 1878, 266 01 Beroun.

  Lze žádost poslat pouze e-mailem?

  Bohužel ne. Vaše žádost o finanční dar musí být zaslána poštou na korespondenční adresu Nadace VÝJIMEČNÍ, Palouček 1878, 266 01 Beroun nebo předána osobně pracovníkovi nadace. E-mailové žádosti bez dodání v papírové podobě s podpisem budou vyřazeny ze schvalovacího řízení.

  Kam se mohu obrátit v případě otázek?

  V případě otázek se na nás můžete obrátit na telefonním čísle +420 734 423 296 nebo na emailové adrese [email protected]

  Jaké dokumenty musíme k žádosti přiložit?

  K žádosti je třeba doložit podepsaný dokument „Informace o zpracování osobních údajů“. Jiné dokumenty dokládáte pouze v případě požadavku vzneseného pracovníkem Nadace VÝJIMEČNÍ. Bez doložení podepsaného dokumentu „Informace o zpracování osobních údajů“ nelze žádost přijmout.

  Pro koho je pomoc určena?

  Nadace VÝJIMEČNÍ pomáhá:

  • fyzickým osobám, jejichž potřeba splňuje tematické okruhy podpory nadace (Život s hendikepem, Němé tváře, Nový start, Podpora výjimečných, Dětské organizované volnočasové aktivity, Vzdělání, Výjimečné granty, Nadační pohotovost)
  • občanským sdružením a obecně prospěšným společnostem vyjma komerčních subjektů
  • nadacím a nadačním fondům za podmínky, že 100 % daru bude využito na podporu třetích osob
  • příspěvkovým a rozpočtovým organizacím za podmínky, že samy již vložili nebo vloží alespoň 30 % finančních prostředků na podporovaný projekt z vlastních zdrojů, případně využívají podporu dalších nadací a nadačních fondů pro získání celkové výše potřebné k realizaci projektu

  Kdo o žádostech rozhoduje?

  Všechny žádosti, které jsou přijaté a schválené po formální stránce, posuzuje a schvaluje vždy ředitel nadace a poté je schvaluje správní rada Nadace VÝJIMEČNÍ. Schváleny budou pouze žádosti, které odpovídají statutu a poslání nadace.

  Jak probíhá schvalování nadačních darů?

  Ředitel nadace předkládá všechny schválené žádosti k posouzení správní radě nadace, která si může vyžádat názor partnerů a zaměstnanců nadace, případně odborníků ve věcném tématu a poté rozhoduje o přijetí a realizaci či zamítnutí žádosti. Rozhodnutí správní rady nadace je konečné a nelze se proti němu odvolat. Nadace je oprávněna, na základě vlastního uvážení, snížit nadační dar oproti požadované částce.
  Nadace je oprávněna žádosti odmítnout a není povinna žadateli toto odmítnutí zdůvodňovat. Obecná kritéria, k nimž nadace přihlíží při rozhodování o nadačním daru, jsou přínos a dlouhodobý dopad nadačního daru na žadatele a jeho další život či působení s darem, vždy s ohledem na tematické okruhy a zaměření nadace.

  Jak probíhá poskytnutí nadačního daru?

  Nadace uzavře s příjemcem nadačního daru darovací smlouvu, která obsahuje kontaktní údaje, výši finančního daru, účel a určení daru, způsob čerpání daru, termín, do kterého je příjemce daru povinen ho využít, termín, do kdy je příjemce daru povinen předložit potvrzení o přijetí daru a jeho využití. Žadatel podepíše návrh darovací smlouvy o poskytnutí finančního daru ve lhůtě stanovené nadací a doloží v termínu stanoveném darovací smlouvou potvrzení o vlastnictví účtu, na který mu bude dar vyplacen.

  Jak máme postupovat po přijetí nadačního daru?

  Příjemce daru zašle potvrzení o připsání finanční částky na jeho bankovní účet, využije dar na účel dle darovací smlouvy a dodá nadaci písemnou informaci o využití nadačního daru ve formě dokumentu „Zhodnocení podpory poskytnutého daru Nadací VÝJIMEČNÍ obdarovanému“ včetně potřebných příloh a v termínu stanoveném v darovací smlouvě.

  Co se stane, pokud nevyčerpám celou částku?

  Pokud příjemce nevyčerpá část daru, je povinen nevyčerpanou částku vrátit ve lhůtě stanovené v darovací smlouvě zpět na účet Nadace VÝJIMEČNÍ. Příjemce nemusí částku vracet, pokud je menší nebo rovna 50 Kč (padesáti korunám českým).

  Kontakty

  Nadace VÝJIMEČNÍ

  zastoupená Petrem Tětkem, ředitelem Nadace
  Se sídlem: Karla Engliše 3201/6, 150 00 Praha – Smíchov
  Korespondenční adresa: Palouček 1878, 266 01 Beroun
  IČ: 09683119
  zapsaná v nadačním rejstříku u Městského soudu V Praze, oddíl N, vložka 1863