Pravidla darů
Etický kodex
CookiesOchrana vašich údajů (GDPR)
KontaktDokumenty

Napište si o pomoc a my uděláme, co bude v našich silách

KONTAKTNÍ FORMULÁŘ

  Často kladené otázky

  Desatero častých otázek a odpovědí

  Kam mám zaslat žádost o finanční dar?

  Žádost o finanční dar předejte osobně pracovníkovi Nadace VÝJIMEČNÍ nebo ji zašlete poštou na adresu Nadace VÝJIMEČNÍ, Karla Engliše 3201/6, Smíchov, 150 00 Praha.

  Lze žádost poslat pouze e-mailem?

  Bohužel ne. Vaše žádost o finanční dar musí být zaslána poštou na adresu Nadace VÝJIMEČNÍ, Karla Engliše 3201/6, Smíchov, 150 00 Praha nebo předána osobně pracovníkovi nadace. E-mailové žádosti bez dodání v papírové podobě s podpisem budou vyřazeny ze schvalovacího řízení.

  Kam se mohu obrátit v případě otázek?

  V případě otázek se na nás můžete obrátit na emailové adrese [email protected]

  Jaké dokumenty musíme k žádosti přiložit?

  K žádosti je třeba doložit podepsaný dokument „Informace o zpracování osobních údajů“. Jiné dokumenty dokládáte pouze v případě požadavku vzneseného pracovníkem Nadace VÝJIMEČNÍ. Bez doložení podepsaného dokumentu „Informace o zpracování osobních údajů“ nelze žádost přijmout.

  Pro koho je pomoc určena?

  Nadace VÝJIMEČNÍ pomáhá:

  • fyzickým osobám, jejichž potřeba splňuje tematické okruhy podpory nadace (Život s hendikepem, Němé tváře, Nový start, Podpora výjimečných, Dětské organizované volnočasové aktivity, Vzdělání, Výjimečné granty, Nadační pohotovost)
  • občanským sdružením a obecně prospěšným společnostem vyjma komerčních subjektů
  • nadacím a nadačním fondům za podmínky, že 100 % daru bude využito na podporu třetích osob
  • příspěvkovým a rozpočtovým organizacím za podmínky, že samy již vložili nebo vloží alespoň 30 % finančních prostředků na podporovaný projekt z vlastních zdrojů, případně využívají podporu dalších nadací a nadačních fondů pro získání celkové výše potřebné k realizaci projektu

  Kdo o žádostech rozhoduje?

  Všechny žádosti, které jsou přijaté a schválené po formální stránce, posuzuje a schvaluje vždy ředitel nadace a poté je schvaluje správní rada Nadace VÝJIMEČNÍ. Schváleny budou pouze žádosti, které odpovídají statutu a poslání nadace.

  Jak probíhá schvalování nadačních darů?

  Ředitel nadace předkládá všechny schválené žádosti k posouzení správní radě nadace, která si může vyžádat názor partnerů a zaměstnanců nadace, případně odborníků ve věcném tématu a poté rozhoduje o přijetí a realizaci či zamítnutí žádosti. Rozhodnutí správní rady nadace je konečné a nelze se proti němu odvolat. Nadace je oprávněna, na základě vlastního uvážení, snížit nadační dar oproti požadované částce.
  Nadace je oprávněna žádosti odmítnout a není povinna žadateli toto odmítnutí zdůvodňovat. Obecná kritéria, k nimž nadace přihlíží při rozhodování o nadačním daru, jsou přínos a dlouhodobý dopad nadačního daru na žadatele a jeho další život či působení s darem, vždy s ohledem na tematické okruhy a zaměření nadace.

  Jak probíhá poskytnutí nadačního daru?

  Nadace uzavře s příjemcem nadačního daru darovací smlouvu, která obsahuje kontaktní údaje, výši finančního daru, účel a určení daru, způsob čerpání daru, termín, do kterého je příjemce daru povinen ho využít, termín, do kdy je příjemce daru povinen předložit potvrzení o přijetí daru a jeho využití. Žadatel podepíše návrh darovací smlouvy o poskytnutí finančního daru ve lhůtě stanovené nadací a doloží v termínu stanoveném darovací smlouvou potvrzení o vlastnictví účtu, na který mu bude dar vyplacen.

  Jak máme postupovat po přijetí nadačního daru?

  Příjemce daru zašle potvrzení o připsání finanční částky na jeho bankovní účet, využije dar na účel dle darovací smlouvy a dodá nadaci písemnou informaci o využití nadačního daru ve formě dokumentu „Zhodnocení podpory poskytnutého daru Nadací VÝJIMEČNÍ obdarovanému“ včetně potřebných příloh a v termínu stanoveném v darovací smlouvě.

  Co se stane, pokud nevyčerpám celou částku?

  Pokud příjemce nevyčerpá část daru, je povinen nevyčerpanou částku vrátit ve lhůtě stanovené v darovací smlouvě zpět na účet Nadace VÝJIMEČNÍ. Příjemce nemusí částku vracet, pokud je menší nebo rovna 50 Kč (padesáti korunám českým).

  Kontakty

  Nadace VÝJIMEČNÍ

  Se sídlem: Karla Engliše 3201/6, 150 00 Praha – Smíchov
  IČ: 09683119
  zapsaná v nadačním rejstříku u Městského soudu V Praze, oddíl N, vložka 1863