Pravidla darů
Etický kodex
CookiesOchrana vašich údajů (GDPR)
KontaktDokumenty

Ochrana vašich údajů (GDPR)

OBECNÉ INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Nadace VÝJIMEČNÍ, IČ: 09683119, se sídlem Karla Engliše 3201/6, Smíchov, 150 00 Praha 5, zapsaná do nadačního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, oddíl N, číslo vložky 1863 (dále jen „Správce“ nebo „Nadace“) si Vás v souvislosti s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (Obecné nařízení o ochraně osobních údajů), ve znění pozdějších předpisů a dále v souvislosti se Zákonem č. 110/2019 Sb. Zákon o zpracování osobních údajů dovoluje informovat o tom, jak shromažďujeme, a zpracovává Vaše osobní údaje.

 • ÚVODNÍ USTANOVENÍ (základní informace):
 • Tento dokument uvádí potřebné informace o zpracování osobních údajů v rámci činnosti Správce a Členů skupiny Správce, vč. provozování webových stránek – www.vyjimecni.cz a o právech osob, o jejichž osobní údaje se jedná, a povinnostech Správce, který tyto osobní údaje zpracovává.
 • Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě. Identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na konkrétní identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.
 • Zpracováním osobních údajů se rozumí jakákoliv operace nebo soubor operací s osobními údaji nebo soubory osobních údajů, který je prováděn pomocí či bez pomoci automatizova-ných postupů, jako je shromáždění, zaznamenání, uspořádání, strukturování, uložení, přizpů-sobení nebo pozměnění, vyhledání, nahlédnutí, použití, zpřístupnění přenosem, šíření nebo jakékoliv jiné zpřístupnění, seřazení či zkombinování, omezení, výmaz nebo zničení. 
 • Při zpracování osobních údajů respektuje, resp. dodržuje Správce zejména následující zásady:
 • údaje zpracovává korektně, zákonným a transparentním způsobem;
 • shromažďování údajů provádí výhradně pro legitimní účely a následně je zpracovává způsobem slučitelným s těmito účely;
 • zpracování se omezuje na nezbytné minimum údajů postačující pro naplnění účelů údaje chrání veškerými rozumnými bezpečnostními a organizačními opatřeními, a to zejména před neoprávněným zpracováním, náhodnou ztrátou, zničením nebo poškozením;
 • zpracovává pouze přesné a aktuální údaje, nepřesné údaje opravuje a nadbytečné údaje maže;
 • údaje uchovává pouze po dobu přiměřenou k naplnění účelu zpracování údajů.
 • SPRÁVCE OSOBNÍCH ÚDAJŮ (kdo Vaše osobní údaje spravuje):
 • Správcem Vašich osobních údajů je Nadace VÝJIMEČNÍ, IČ: 09683119, se sídlem Karla Engliše 3201/6, Smíchov, 150 00 Praha 5, zapsaná do nadačního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, oddíl N, číslo vložky 1863
 • Kontaktní údaje Správce:
 • Sídlo: Karla Engliše 3201/6, Smíchov, 150 00 Praha 5, Česká republika
 • IČO: 09683119
 • E-mail: [email protected]
 • Tel. kontakt:  +420 734 423 296
 • Web: www.vyjimecni.cz
 • V případě dotazů ohledně těchto pravidel nebo v případě, že si budete přát vykonat některé ze svých práv uvedených v čl. (3) písm. F) níže, nás prosím neváhejte kontaktovat na jedné z výše uvedených adres.
 • ZÁKLADNÍ INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ VAŠICH OSOBNÍCH ÚDAJŮ (jaké Vaše osobní údaje evidujeme a jak je s nimi nakládáno):
 • Nadace jakožto Správce osobních údajů zpracovává Vaše osobní údaje, a to v souladu s obecným nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně osobních údajů a dále v souladu se Zákonem č. 110/2019 Sb. Zákon o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů a dovoluje si Vás tímto informovat o způsobu a rozsahu zpracování Vašich osobních údajů.
 • V tomto dokumentu tak dále naleznete všechny důležité informace o zpracování Vašich osobních údajů, vč. jejich zabezpečení.
 • Kategorie zpracovávaných osobních údajů (jaké osobní údaje o Vás zpracováváme):
 • Nadace zpracovává jen takové osobní údaje, které nezbytně potřebuje, které nám sami poskytnete, či které získá při své činnosti a to prostřednictvím:
 • osobní schůzky, na které si děláme poznámky o Vás, případně o zákonném zástupci nezletilé osoby či o opatrovníkovi
 • formuláře sloužícího k žádosti o finanční dar
 • sepsáním a podpisem darovací smlouvy
 • doložených dokumentů potřebných pro vznik darovací smlouvy
 • doložených dokumentů z darovací smlouvy vyplývající
 • fotodokumentace, video a audio materiálů, které nám sami poskytnete
 • fotodokumentace, video a audio materiálů, které pořídí s vaším souhlasem naši pracovníci pro splnění zákonných podmínek Správce
 • návštěvy našich webových stránek www.vyjimecni.cz
 • emailové komunikace na adresy @vyjimecni.cz
 • od orgánů státní správy či od jiných třetích osob při plnění právních povinností nebo na základě zvláštních právních předpisů a od spolupracujících třetích osob
 • z veřejně dostupných zdrojů jako sociální sítě, internet, obchodní nebo insolvenční rejstřík
 • z vlastní činnosti z údajů, které jí poskytujete v souvislosti s ní.
 • V případě subjektu údajů mladšího 18 let nebo v případě subjektu údajů majícího opatrovníka zpracováváme osobní údaje běžné i jeho zákonného zástupce nebo opatrovníka.
 • Předmětem zpracování jsou tak dle těchto podmínek tyto Vaše osobní údaje:
 • Identifikační a adresní údaje – údaje sloužící k Vaší identifikaci – zejména jméno, příjmení, datum narození, rodné číslo, adresa trvalého bydliště, státní občanství, číslo cestovního dokladu, fakturační a doručovací adresu, identifikační číslo (IČ) a daňové identifikační číslo (DIČ).
 • Kontaktní údaje – údaje sloužící ke kontaktu s Vaší osobou – zejména korespondenční adresa, telefonní číslo, emailová adresa, dodací adresa, bankovní spojení, ID datové schránky
 • Komunikační údaje – údaje vztahující se k naší vzájemné komunikaci – zejména záznamy hovorů a emailových zpráv, údaje z používání našich internetových portálů, stránek, Vaše připomínky a názory, IP adresa, lokační údaje, data cookies (viz. samostatná část B).
 • Kopie občanského průkazu, pasu nebo jiného průkazu – za účelem poskytování našich služeb a řádné evidence osobních údajů o Vaší osobě, pak rovněž můžeme pořizovat kopii Vašeho občanského průkazu či Vašeho pasu.
 • Obrazové údaje – za účelem prezentace činnosti Správce – zejména fotografie, videozáznamy.
 • Další údaje – za účelem činnosti Správce – zejména informace o osobní a rodinné situaci, informace o Vaší finanční situaci, údaje o výsledcích vzdělávání a sportovních úspěších
 • Dále zpracováváme i osobní údaje citlivé, resp. zvláštní kategorii – informace o zdravotním stavu
 • V případě návštěvy našich webových stránek a z elektronické pošty zpracováváme zejména tyto údaje - webová stránka, z níž návštěvník webovou stránku Správce navštívil, IP adresa, datum přístupu a doba přístupu, případný dotaz návštěvníka, kód odpovědi http, přenášené skupiny dat, údaj o prohlížeči a operačním systému počítače návštěvníka webové stránky, chování na našich webových stránkách. Navštívíte-li naše webové stránky z Vašeho mobilního telefonu, tabletu apod., můžeme zpracovávat i informace o tomto zařízení. V těchto případech se však snažíme v maximální míře tyto informace anonymizovat tak, aby nebylo možné je přiřadit konkrétní osobě.
 • Nad rámec výše uvedeného, získáváme údaje pro potřeby splnění zákonných povinností z veřejně přístupných zdrojů v souvislosti s ověřováním údajů - údaje z katastru nemovitostí, veřejného (dříve obchodního) rejstříku, registru živnostenského podnikání, registru úpadců, registru exekucí apod. V případě poskytnutí osobních údajů třetích osob, např. při žádosti o finanční dar tyto osoby, se zároveň zavazujete dotyčnou osobu o této skutečnosti informovat a jste povinni tuto seznámit s těmito zásadami zpracování osobních údajů a zajistit její písemný souhlas se zpracováním jejích osobních údajů Správcem.
 • Nadace zpracovává Vaše údaje manuálně i automatizovaně. Automatizované zpracování probíhá ve výpočetní technice Nadace a v informačních systémech našich zpracovatelů. Při zpracování Vašich údajů postupujeme tak, aby byly náležitě zabezpečeny a nemohly být zneužity.
 • Cookies:
 • Správce automaticky zpracovává na webových stránkách - www.vyjimecni.cz i tzv. Cookies.
 • Veškeré informace o zpracování Cookies naleznete v samostatných „Pravidlech o užívání souborů Cookies“
 • Zákonné důvody zpracování Vašich osobních údajů (na základě čeho Vaše osobní údaje zpracováváme):
 • Vaše osobní údaje jsou Správcem zpracovávány zejména na těchto právních základech (důvodech):
 • Zpracování je realizováno na základě Vašeho dobrovolně uděleného souhlasu se zpracováním Vašich osobních údajů.
 • Na základě tohoto důvodu zpracováváme zejm. osobní údaje v případě pořizování fotodokumentace či videozáznamů z akcí pořádaných Správcem a jejich následného zveřejnění na našich sociálních sítích (facebook, popř. instagram) či našich webových portálech - www.vyjimecni.cz
 • Naší povinností je doložit, že souhlas byl z Vaší strany udělen (respektive kdo, kdy, jak a k čemu byl souhlas udělen). O tento právní důvod se opřeme vždy, kdy z vaší strany dojde k odsouhlasení zpracování osobních údajů. Žádost o souhlas se zpracováním osobních údajů vám poskytneme odděleně od ostatních skutečností. Stejně tak Vás informujeme i o Vašem právu udělený souhlas odvolat.
 • Zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy, jejíž jste smluvní stranou, nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením této smlouvy
 • Tento právní důvod použijeme v situaci, kdy zpracování osobních údajů probíhá za účelem uzavření, plnění nebo ukončení smluvního vztahu mezi Vámi a Správcem na jejímž základě je poskytován finanční dar, resp. vyřizování Vašich žádostí o poskytnutí finančního daru.
 • Zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti vyplývající z právních předpisů (zejm. zákonů) nebo rozhodnutí orgánu veřejné moci.
 • Zejména plnění právní povinnosti, která nás zavazuje
 • Zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů Správce, či třetí strany.
 • Zejména uspokojení některých z oprávněných zájmu Správce (např. určení, výkon nebo hájení právních nároků).
 • Subjekt údajů prohlašuje, že je obeznámen s tím, že poskytnutí osobních údajů Správci není povinností, tj. že je zcela na dobrovolné bázi a záleží jen na jeho uvážení.
 • Subjekt údajů prohlašuje, že je obeznámen s tím, že Správce si stanovil určité rámce, podle kterých posuzuje potřebnost toho, kterého žadatele pro poskytnutí finančního daru, a s ohledem na tyto rámce Správce přijímá rozhodnutí, zda konkrétnímu žadateli bude poskytnut finanční dar, či nikoli. Zejména pro toto rozhodování Správce je zapotřebí zpřístupnění osobních údajů Správci. V návaznosti na to platí, že pokud nejsou osobní údaje Správci poskytnuty, pak Správce nebude moci aktuální žádost dostatečně kvalifikovaně vyhodnotit a v souvislosti s tím nemusí být žadateli poskytnut finanční dar. Osobní údaje budou v takovém případě skartovány.
 • Žadatel bere na vědomí, že jednou ze zákonných povinností Správce je povinnost uvést celé jméno žadatele o finanční dar ve výroční zprávě Správce v případě, že byl žadateli finanční dar poskytnut, a to včetně výše finančního daru. Příjemce finančního daru může požádat Správce za současného splnění podmínek § 359 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v účinném znění, aby Správce zachoval jeho anonymitu.
 • Účely zpracování Vašich osobních údajů (k jakým účelům Vaše osobní údaje zpracováváme):
 • Správce zpracovává Vaše osobní údaje poskytnuté v rámci registrace, identifikace a kontroly, při provozování své činnosti a při plnění svých povinností v souladu s platnými právními předpisy.
 • Vaše Osobní údaje jsou Správcem zpracovávány pro následující legitimní účely:
 • Provozování činnosti Správce (vč. vyřizování žádostí subjektů údajů a uzavírání smluv se Správcem)

Vaše osobní údaje zpracováváme za účelem, abychom byli schopni poskytovat Vám služby v rámci naší činnosti a to na základě smluvního vztahu a následného plnění z uzavřené smlouvy, vč. vyřizování Vašich žádostí o poskytnutí finančního daru.

 • Plnění zákonných povinností

Vaše osobní údaje zpracováváme za účelem plnění zákonných povinností, a to v rozsahu nezbytném pro plnění povinností uložených Správci příslušnými právními předpisy.

 • Komunikace a Marketingová činnost

Vaše osobní údaje zpracováváme za účelem komunikace s Vámi a marketingové / propagační činnosti. Na základě tohoto účelu jsou rovněž zpracovávány i osobní údaje v podobě fotografií a videozáznamů pořízených z akcí pořádaných Správcem.

 • Příjemci Vašich osobních údajů (jaké další subjekty mají k Vašim osobním údajům přístup):
 • Vaše osobní údaje spravuje a zpracovává primárně Správce.
 • Vaše osobní údaje v nezbytném rozsahu zpřístupňujeme také následujícím skupinám osob, institucím a důvěryhodným smluvním zpracovatelům, se kterými Správce uzavře smlouvu o zpracování osobních údajů.
 • zaměstnancům a jiným osobám úzce spolupracujícím se Správcem, které s Vašimi osobními údaji přichází do styku v rámci plnění jejich úkolů.
 • členům skupiny Správce, tj. subjektům spadajícím případně do firemní struktury okolo Správce (dále jen „Členové skupiny“) a to zejm.:
 • Společnost Metatour International s.r.o., Karla Engliše 3201/6, 15000, Praha – Smíchov, IČ: 25627546.
 • Společnost Phenom Services s.r.o., Karla Engliše 3201/6, 15000, Praha – Smíchov IČ: 09371834.
 • Poskytovatelům různých IT řešení, včetně poskytovatelů cloudových a hostingových služeb, kteří nám pomáhají se zpracováním Vašich osobních údajů.
 • Poskytovatelům marketingových služeb, služeb cílené reklamy a analytických služeb, jako jsou:
 • Google LLC, se sídlem 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA – zejména nástroje Google analytics a Google Adwords. Podmínky ochrany soukromí jsou dostupné – https://policies.google.com/privacy.
 • Seznam.cz, a.s., se sídlem Radlická 3294/10, Smíchov, 150 00 Praha 5, IČO: 26168685 – zejména nástroj Sklik. Podmínky ochrany soukromí jsou dostupné na https://o.seznam.cz/ochrana-udaju/
 • Facebook Inc. 1, se sídlem Hacker Way, Menlo Park, California, USA, Podmínky ochrany soukromí jsou dostupné na https://www.facebook.com/about/privacy/update#
 • profesionálním poradcům (např. spolupracující advokáti,  business/management konzultanti, účetní či daňoví poradci a auditoři) nebo bankám či pojišťovnám poskytujícím služby Správci, za účelem provozu činnosti;
 • orgánům veřejné moci (např. soudy, úřady, Policie ČR apod.) v rozsahu, v jakém jsme k tomu povinni z právních předpisů nebo v rozsahu, v jakém je to nezbytné pro dosažení našich oprávněných zájmů.
 • Správce nepředává údaje mimo území Evropské unie (EU), ale ačkoli se tomu snažíme předcházet, mohou být údaje zpracovány v počítačovém systému (serveru) nacházejícím se mimo toto území. V takovém případě vybíráme smluvního partnera splňujícího podmínky schválené Evropskou komisí pro bezpečný přenos dat.
 • Práva subjektů údajů (Jaká máte práva v souvislosti s ochranou Vašich osobních údajů)
 • Ve vztahu k Vámi poskytnutým osobním údajům máte zejména tato práva:
 • Právo na poskytnutí informace o zpracování Vašich osobních údajů, vč. práva na přístup k těmto osobním údajům

Máte zejména právo získat od Správce potvrzení, zda osobní údaj/je, které se Vás týkají, jsou či nejsou předmětem zpracování, a pokud je tomu tak, máte právo získat přístup k těmto osobním údajům (vč. poskytnutí kopie).

 • Právo na opravu nepřesných či neaktuálních osobních údajů, vč. práva na doplnění neúplných osobních údajů

Máte zejména právo na to, aby Správce bez zbytečného odkladu opravil nepřesné osobní údaje, které se Vás týkají. S přihlédnutím k účelům zpracování máte rovněž právo na doplnění neúplných osobních údajů, a to i poskytnutím dodatečného prohlášení.

 • Právo na výmaz osobních údajů, které jsou o Vás zpracovávány protiprávně či je naplněn jiný zákonný důvod pro jejich výmaz

Máte zejména právo na to, aby Správce bez zbytečného odkladu vymazal osobní údaje, které se Vás týkají a které jsou zpracovávány protiprávně. Správce má povinnost osobní údaje bez zbytečného odkladu vymazat rovněž tehdy, pokud je splněn jeden ze zákonných důvodů pro jejich výmaz (např. není naplněn účel zpracování osobních údajů, byl odvolán Váš souhlas ke zpracování osobních údajů apod.)

 • Právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů

Máte právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, a to ze zákonných důvodů. Správce osobní údaje nadále nezpracovává, pokud neprokáže závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad zájmy nebo právy a svobodami subjektu údajů, nebo pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.

 • Právo na omezení zpracování osobních údajů

Máte právo požadovat omezení zpracování Vašich osobních údajů ze zákonem stanovených důvodů.

 • Právo odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů

Máte právo kdykoliv odvolat Váš souhlas se zpracování Vámi poskytnutých osobních údajů a to doručením odvolání na E-mail: [email protected].

 • Právo požadovat přenesení Vašich osobních údajů

Máte právo v určitých zákonem stanovených případech požadovat od Správce přenesení Vašich osobních údajů.

 • Právo být informován o porušení zabezpečení vašich osobních údajů

Máte právo být informování o tom, že došlo k porušení zabezpečení nakládání s Vašimi osobními údaji.

 • V případě, pokud chcete uplatnit některé z Vašich práv v souvislosti s ochranou Vašich osobních údajů, pak je možné kontaktovat Správce prostřednictvím žádosti, a to na kontaktní email Správce – [email protected].
 • Vaši žádost (uplatnění Vašich práv) vyřizuje Správce bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů. Ve výjimečných případech lze lhůtu prodloužit na 2 měsíce.
 • V případě, pokud budete mít za to, že Vaše osobní údaje jsou Správcem zpracovávány protiprávně, máte rovněž právo podat stížnost u dozorového orgánu, kterým je - Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 727, 170 00 Praha 7 - Holešovice. Internetové stránky úřadu jsou k nalezení na adrese www.uoou.cz  Budeme však rádi, pokud veškeré případné nedostatky či omyly v evidenci osobních údajů, budete nejprve řešit se Správcem. Za tímto účelem je možné Správce kontaktovat prostřednictvím žádosti a to na kontaktní email Správce –  [email protected], nebo prostřednictvím infolinky na tel. čísle +420 734 423 296.
 • Informace poskytnuté na základě Vámi uplatněných práv se poskytují a činí bezplatně. Pouze v případě, kdy jsou žádosti zjevně nedůvodné nebo nepřiměřené, zejména protože se opakují, může Správce rozhodnout o uložení přiměřeného poplatku, nebo odmítnout žádosti vyhovět. Zjevnou nedůvodnost dokládá Správce. V takovém případě se výše poplatku řídí sazebníkem úhrad za poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.
 • Berte prosím na vědomí, že odpovídáte za osobní údaje, které Správci poskytujete a zpřístupňujete, a musíte zajistit, aby byly relevantní, pravdivé, přesné a aby nebyly zavádějící. Máte povinnost zajistit, aby poskytnuté osobní údaje neobsahovaly materiál, jehož charakter je obscénní, pomlouvačný nebo porušuje práva některé třetí osoby. Poskytnuté osobní údaje nesmí obsahovat škodlivý kód. Pokud poskytnete osobní údaje týkající se jiné osoby, např. fyzické osoby uvedené jako vaše reference, máte povinnost ji o tom informovat a zajistit si k tomu její souhlas.
 • Doba uchování osobních údajů (jak dlouho Vaše osobní údaje uchováváme):
 • Vaše osobní údaje bude Správce zpracovávat po dobu, po kterou bude vyhodnocováno, zda Vám bude poskytnut finanční dar či nikoliv, nejdéle však 1 (jeden) rok ode dne přijetí žádosti Správcem. Rozhodne-li Správce o tom, že žadateli nebude poskytnut finanční dar, budou osobní údaje zlikvidovány ve shora uvedené lhůtě; Správce si ponechá pouze tyto osobní údaje: jméno a příjmení, adresa bydliště, elektronická adresa, telefonní číslo, předmět žádosti, informaci, že žádost byla zamítnuta a kdy se tak stalo – (dále společně jen jako „Základní informace“)
 • Základní informace se zpracovávají po dobu 5 (pěti) let. Po uplynutí této doby budu data anonymizována tak, že nebude možná zpětná identifikace osoby. Údaje anonymizované ve smyslu předchozí věty budou použity pro statistické účely. Rozhodne-li Správce o tom, že žadateli bude poskytnut finanční dar, bude se nakládání s osobními údaji řídit právním titulem splnění smlouvy.
 • Pokud je žadateli poskytnut finanční dar bude Správce osobní údaje zpracovávat po celou dobu trvání smluvního vztahu a dále po dobu 5 (pěti) let ode dne naplnění darovací smlouvy či ukončení smluvního vztahu.
 • Osobní údaje, které jsou nezbytné pro plnění právních povinností dle platných právních předpisů, uchovává Správce po celou dobu nezbytnou ke splnění těchto povinností (např. zákon o účetnictví, zákon o archivnictví a evidenci nebo zákon o dani z přidané hodnoty, apod.).
 • V případě zpracovávání osobních údajů, ke kterému byl udělen Váš souhlas, budou Vaše osobní údaje obecně zpracovávány po dobu maximálně 10 let, nebo do odvolání takového souhlasu. Pro odvolání souhlasu stačí zaslat e-mail s příslušnou žádostí na kontaktní email Správce - [email protected].
 • Dále upozorňujeme, že ty osobní údaje, které jsou nezbytné pro řádné poskytnutí služeb / naši činnosti, resp. pro splnění všech našich povinností, ať již tyto povinnosti vyplývají ze smlouvy mezi námi či z obecně závazných právních předpisů musíme zpracovávat bez ohledu na Vámi udělený souhlas po dobu stanovenou příslušnými právními předpisy či v souladu s nimi (např. u daňových dokladů je touto dobou doba nejméně 10 let od konce zdaňovacího období, ve kterém se plnění uskutečnilo).
 • Zabezpečení osobních údajů (jak zabezpečujeme Vaše osobní údaje):
 • Správce přijal nezbytná technická a organizační opatření, aby zpracování a nakládání s Vašimi osobními údaji bylo zcela bezpečné. Za tímto účelem provádí Správce pravidelnou kontrolu zabezpečení webových stránek a serverů, využívaných zařízeních (vč. detekce prostřednictvím služby firewall a antivirových programů). Vámi poskytnuté údaje jsou zaheslované a všechna vaše data jsou uložena pouze na serverech v zabezpečených datových centrech s omezeným, pečlivě kontrolovaným a auditovaným přístupem.
 • Za účelem zabezpečení Vašich osobních údajů tak Správce:
 • má propracovaný systém přístupových práv a ověřování jejich účinnosti tak, aby se k osobním údajům nedostaly neoprávněné osoby;
 • má organizační struktura a interní pravidla reflektují požadavky na ochranu osobních údajů;
 • osobní data pravidelně zálohuje a technicky zabezpečuje v souladu s existujícími bezpečnostními trendy;
 • dle druhu a potřeby zpracování osobní údaje pseudonymizuje, šifruje či anonymizuje;
 • data ukládá v cloudovém úložišti a na serverovém úložišti Správce.
 • Pokud Správce eviduje Vaše osobní údaje v listinné podobě, pak tato evidence je rovněž zabezpečena a to uložením výlučně v uzamykatelných prostorech, do nichž má přístup pouze autorizovaná osoba/by Správce.
 • Správce používá taková bezpečností opatření, která s ohledem na aktuální stav technologií poskytují dostatečné zabezpečení. Přijatá bezpečnostní opatření jsou pak pravidelně rovněž aktualizována.
 • Správce přijal odpovídající vnitřní předpisy a procesy k nastavení přístupových práv k nakládání s osobními údaji v souladu s GDPR. Správce průběžně vyhodnocuje, analyzuje a testuje přijatá technická a organizační opatření, aby bylo zabráněno neoprávněnému užití či zneužití osobních údajů
 • ZÁVĚR:
 • Tyto obecné informace o zpracování osobních údajů Nadace VÝJIMEČNÍ jsou platné a účinné od 10. 8. 2022, přičemž jsou k dispozici elektronicky na webu https://www.vyjimecni.cz/gdpr
 • Tyto pravidla mohou být ze strany Správce jednostranně měněna.